PARTNERZY

Globalnet jest instytucją edukacyjną należącą do systemu uczenia się poza formalnego w Polsce i działa głównie w obszarze uczenia się dorosłych.

Firma projektuje i wdraża produkty i oprogramowanie e-learningowe oraz dostarcza rozwiązania i usługi e-learningowe dla sektora biznesowego i edukacyjnego. Główne produkty Globalnetu to platforma e-learningowa Losglobos, Learning Management System LMS oraz oprogramowanie I-office, które jest innowacyjnym narzędziem dostępnym dla nauczycieli i uczniów.
Jednym z głównych obszarów działalności Globalnetu są szkolenia w zakresie umiejętności miękkich, szkolenia zawodowe, usługi doradcze również dla młodzieży (NEET), bezrobotnych, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, młodych przedsiębiorców oraz MŚP. Globalnet sp. Z o.o. organizuje kursy językowe i inne szkolenia zawodowe, dla różnych grup o różnych potrzebach: urzędników, policjantów oraz innych grup zawodowych. Firma zajmuje się szkoleniami, opracowywaniem programów i materiałów szkoleniowych, wdrażaniem systemów komputerowych, projektowaniem stron internetowych, e-learningiem oraz e-biznesem. Globalnet posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji programów edukacyjnych Unii Europejskiej, w ramach których prowadzi działalność badawczą i edukacyjną, zapewniając wsparcie pedagogiczne i metodyczne. Nauczanie i uczenie się języków to główne działania Globalnet i znajdowanie rozwiązań motywujących ludzi do nauki poprzez wykorzystanie innowacyjnych narzędzi i tworzenie zachęt, takich jak eLearning i aplikacje mobilne.
Globalnet współpracuje z doradcami młodzieżowymi, doradcami zawodowymi, pośrednikami pracy, trenerami i coachami, lektorami języków obcych, metodykami, specjalistami ICT oraz psychologami.

 

SOLUTION: SOLIDARITY & INCLUSION

Solution: Solidarity & Inclusion to organizacja pozarządowa z siedzibą w Paryżu prowadząca działalność edukacyjną w celu promowania spójności społecznej poprzez edukację poza formalną. Celem stowarzyszenia jest zwiększenie integracji społecznej wśród młodych ludzi poprzez proponowanie kilku rodzajów działań wspierających kreatywność, dialog międzykulturowy, zachęcanie do demokratycznego uczestnictwa grup wykluczonych z dynamiki społecznej, zwiększanie umiejętności miękkich i twardych młodych ludzi, projektowanie programów edukacyjnych otwierających umysły i wzmocnienie sprawiedliwej dynamiki między pokoleniami. Solution: Solidarity & Inclusion koncentruje się na następujących obszarach:

  • Integracja grup defaworyzowanych na rynku pracy poprzez działania rozwijające ich kreatywność – Przedsiębiorczość jest szansą zawodową dla osób o mniejszych szansach
  • Świadomość ekologiczna dzięki innowacyjnym narzędziom i ICT
  • Integracja młodych migrantów ze społeczeństwem
  • Wzmocnienie pozycji kobiet – Równość płci dla wszystkich
  • Dialog międzypokoleniowy
  • Aktywność obywatelska zarówno na poziomie europejskim, jak i lokalnym
  • Promowanie dialogu międzykulturowego poprzez warsztaty wielojęzyczne Solution: Solidarity & Inclusion działa w wielokulturowym i społecznie złożonym środowisku: na wschodzie Paryża gdzie istnieje ponad 70 różnych społeczności etnicznych, których młodsi dorośli mogą zmagać się z trudnościami ekonomicznymi, a także z wykluczeniem społecznym i zawodowym. Takie grupy są często wykluczane z dodatkowych ofert akademickich, co może pomóc im w zdobyciu nowych umiejętności umożliwiających lepszą integrację ze społeczeństwem. Misją Solution: Solidarity & Inclusion jest proponowanie tym osobom nieformalnych działań edukacyjnych skupiających różne grupy odbiorców i pobudzających w ten sposób dialog międzykulturowy i międzypokoleniowy, promując jednocześnie nabywanie umiejętności miękkich i twardych przydatnych w celach zawodowych i społecznych.

ASSOCIAÇÃO CHECK-IN 

Associação Check-IN – Cooperação e Desenvolvimento to organizacja non-profit, założona w 2010 roku, z siedzibą w Beja, działająca również w Lizbonie w Portugalii. Działa w ścisłej współpracy z podmiotami publicznymi i prywatnymi, aktywnie uczestnicząc w działaniach na rzecz poprawy jakości życia. NGO skupia się głównie na mobilności młodzieży i dorosłych, edukacji pozaformalnej, współpracy i rozwoju organizacji i osób, regularnie współpracując z innymi organizacjami, a także gminami, uniwersytetami i instytucjami szkolnictwa wyższego w Europie i na świecie (projekty rozwojowe w Brazylii, Tanzanii, Nepalu, Argentynie, Meksyku i Peru).
Główne cele:

  • Promowanie możliwości uczenia się przez całe życie
  • Zachęcanie i promowanie integracji społecznej, edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju i przedsiębiorczości społecznej.

Aby osiągnąć swoje cele, Check-IN organizuje szeroką gamę różnych działań (lokalnych i międzynarodowych), które obejmują warsztaty, seminaria, zajęcia integracyjne i szkolenia. Organizacja pozarządowa współpracuje bezpośrednio z projektami KA1, KA2 i Sport w ramach programu Erasmus+; Program Europa dla Obywateli oraz program Komisji Europejskiej Horyzont 2020, a także programy wolontariackie, np. w ramach programu Europejskiego Korpusu Solidarności (Ex-European Voluntary Service); to także centrum multiplikacji Eurodesk w Lizbonie i Beja.
Głównym celem jest umożliwienie młodym ludziom rozwijania własnych pomysłów, bycia aktywnym i posiadania ducha przedsiębiorczości, promowanie ducha przedsiębiorczości i aktywnego uczestnictwa. Młodzież potrzebuje tego rodzaju aktywności, nie tylko tej, którą wykonujemy na poziomie krajowym, ale zwłaszcza międzynarodowym, aby poszerzyć swoje horyzonty.